Obchodné podmienky

11

Všeobecné obchodné podmienky

 

I.

Základné ustanovenie

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané:

 

Mirkos s.r.o.

IČO: 50905007

so sídlom: Štúrová 102/6, Nováky 97271, Slovenská republika

Zapísaná na Trenčín, odd. Sro, vl.č.35090/R   1.8.2017

kontaktní údaje:

stverak@lemes.sk

0951252337

www.lemes.sk

(ďalej len „predávajúci“)

 

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetové adrese lemes.sk (ďalej je „internetový obchod“).
 2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 3. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajúv slovenskom jazyku.

 

II.

Informácie o tovare a cenách

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
 2. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchoduje informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
 3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácia o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

 

III.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:
 • Prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode,
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
 1. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.
 2. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na „objednať“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 3. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámení o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho.
 4. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 5. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.
 6. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresupredávajúceho.

 

IV.

Zákaznícky účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

V.

Platobné podmienky a dodanie tovaru

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
 • Bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho SK6302000000003851928759 vedený u Všeobecnej úverovej bankz
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány GoPAY
 • dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru,
 1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúcipovinnýzaplatiťpredávajúcemu náklady spojené s balením a dodanímtovaru v zmluvnej výške. Ak nie jeďalejuvedené výslovneinak, rozumiesaďalejkúpnou cenou aj náklad spojený s dodanímtovaru.
 2. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná priprevzatítovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 3. V prípade platby prostredníctvom platobnou brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
 4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.
 5. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
 6. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu pokladničný doklad. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
 7. Tovar je kupujúcemu dodaný:
 • na adresu určenú kupujúcimv objednávke
 1. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.
 2. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.V prípade, že je z dôvodov na stranekupujúcehonutné tovardoručovať opakovanealeboinýmspôsobom, než bolouvedené v objednávke, je kupujúcipovinnýzaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovanímtovaru, resp. náklady spojené s inýmspôsobom doručenia.
 4. Pri prevzatítovaru odprepravcu je kupujúcipovinnýskontrolovaťneporušenosťobalovtovaru a v prípadeakýchkoľvekvád toto bezodkladneoznámiťprepravcovi. V prípadezistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúcizásielku od prepravcuprevziať.
 5. Predávajúci vystavíkupujúcemudaňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho.
 6. Kupujúci nadobúdavlastnícke právo kutovaruzaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatímtovaru. Zodpovednosť za náhodnústratu, poškodenie či zničenietovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatiatovarualebo okamihom, kedy mal kupujúcipovinnosťtovar prevziať, ale v rozpore s kúpnouzmluvou tak neurobil.

 

VI.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svojupodnikateľskú činnosťakospotrebiteľ,má právo od kúpnejzmluvyodstúpiťaj bez uvedenia dôvodu.
 2. Lehotapre odstúpenie od zmluvypredstavuje14 dní
 • odo dňaprevzatiatovaru,
 • odo dňaprevzatia poslednej dodávky tovaru, ak jepredmetomzmluvyniekoľkodruhovtovarualebododanieniekoľkýchčastí
 • odo dňaprevzatia prvej dodávky tovaru, ak jepredmetomzmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.
 1. Kupujúcinemôže okrem inéhoodstúpiť od kúpnejzmluvy:
 • o poskytovaní služieb, akboli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasompred uplynutím lehotypre odstúpenie od zmluvy a predávajúcipreduzavretímzmluvyoznámilkupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • o dodávketovarualebo služby, ktorých cena závisí na výkyvochfinančného trhu nezávisle na vôlipredávajúceho a ku ktorémumôžedôjsťv priebehulehotypre odstúpenie od zmluvy,
 • o dodaní alkoholických nápojov,ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy,ktorémôžubyťdodané až po uplynutí tridsiatichdní a ktorých cena závisí na výkyvoch trhu nezávislých na vôlipredávajúceho,
 • o dodávketovaru, ktorýbol upravenýpodľaprianiakupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 • o dodávketovaru, ktorýpodlieharýchlejskaze, ako ajtovaru, ktorýbol po dodanívzhľadom na svoju povahu nenávratnezmiešaný s inýmtovarom,
 • o dodávketovaru v uzavretom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • o dodávke zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru, ak sú predávané v ochrannom obale a kupujúci tento obal rozbalil,
 • o dodávkenovín, periodíkalebočasopisov s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaji kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • o dodávke elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil , že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohoto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 • v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení nehorších predpisov.
 1. Predodržanielehotypre odstúpenie od zmluvy musí kupujúciodoslaťprehlásenie o odstúpenív lehotepre odstúpenie od zmluvy.
 2. Preodstúpenie od kúpnejzmluvymôžekupujúcivyužiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnejzmluvyzašle kupujúcina emailovúalebo doručovaciuadresu predávajúceho uvedenú v týchtoobchodných podmienkach.Predávajúci potvrdí kupujúcemubezodkladneprijatie formulára.
 3. Kupujúci, ktorýodstúpil od zmluvy, je povinnývrátiťpredávajúcemutovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúciznáša náklady spojené s vrátenímtovarupredávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovarnemôžebyť vrátený presvoju povahu obvyklou poštovnou cestou.
 4. Ak odstúpikupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúcibezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetkypeňažnéprostriedkyvrátanenákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakýmspôsobom. Predávajúcivrátikupujúcemu prijaté peňažné prostriedkyinýmspôsobomlenvtedy, ak s tým kupujúcisúhlasí a ak mu tým nevzniknúďalšie náklady.
 5. Akkupujúci zvolil iný než najlacnejšíspôsobdodaniatovaru, ktorýpredávajúciponúka, vrátipredávajúcikupujúcemu náklady na dodanietovaru vo výškezodpovedajúcejnajlacnejšiemuponúkanémuspôsobudodaniatovaru.
 6. Ak odstúpikupujúci od kúpnejzmluvy, nie jepredávajúcipovinnývrátiť prijaté peňažnéprostriedkykupujúcemuskôr, než mu kupujúcitovarodovzdáalebopreukáže, že tovarpredávajúcemuodoslal.
 7. Tovarmusí vrátiťkupujúcipredávajúcemunepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúcioprávnený jednostrannezapočítať proti nároku kupujúceho na vráteniekúpnej ceny.
 8. Predávajúci je oprávnenýodstúpiť od kúpnejzmluvy z dôvoduvypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebokeďvýrobca, dovozcaalebododávateľtovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúcehoprostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vrátiv lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnejzmluvyvšetkypeňažnéprostriedkyvrátanenákladov na dodanie, ktoré od neho na základezmluvy prijal, a torovnakýmspôsobom, poprípadespôsobom určeným kupujúcim.

 

VII.

Práva z vadného plnenia

 1. Predávajúcizodpovedákupujúcemu, že tovarupriprevzatí nemá vady. Najmäpredávajúcizodpovedákupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúcitovar prevzal:
 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýbadojednanie, má také vlastnosti, ktorépredávajúcialebovýrobcapopísalaleboktorékupujúciočakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcimvykonanej,
 • satovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitiepredávajúci uvádzaalebokuktorémusatovar tohoto druhu obvykle používa,
 • tovarzodpovedá akostialeboprevedeniudohodnutej vzorkyalebo predlohy, ak bola akosťalebo prevedenie určenépodľadohodnutej vzorkyalebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcommnožstvealebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkámprávnych predpisov.
 1. Aksa vada prejaví v priebehušiestichmesiacov od prevzatiatovarukupujúcim, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnenýuplatniť práva z vady, ktorása vyskytne u spotrebného tovaru v dobedvadsať štyri mesiacov od prevzatia.Toto ustanovení sanepoužije u tovarupredávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorúbola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenietovaruspôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovarupre vadu zodpovedajúcu miere používaniaalebo opotrebenia, ktorútovar malpriprevzatíkupujúcim, aleboak to vyplýva z povahy tovaru.
 2. V prípade výskytu vady môžekupujúcipredávajúcemupredložiťreklamáciu a požadovať:
 • ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:
 • bezplatné odstránenie vady tovaru,
 • výmenu tovaru za nový tovar,
 • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpiť od zmluvy.
 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
 • ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,
 • ak nemôžetovarriadneužívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
 • ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.
 1. Predávajúci je povinný prijaťreklamáciu v ktorejkoľvekprevádzkarni, v ktorej je prijatiereklamácie možné, prípadne i v sídle alebomiestepodnikania. Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej predávajúcim. Ak reklamáciu spotrebiteľa vybavuje osoba určená predávajúcim, táto môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu postúpi na vybavenie predávajúcemu.Predávajúci je povinnýkupujúcemuvydaťpísomnépotvrdenie o tom, kedykupujúci právo uplatnil, čo je obsahomreklamácie a aký spôsob vybaveniareklamáciekupujúci požaduje, ako ajpotvrdenie o dátume a spôsobevybaveniareklamácie, vrátanepotvrdenia o vykonaní opravy a dobejejtrvania, prípadnepísomnéodôvodneniezamietnutiareklamácie.
 2. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osobaje povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, jePredávajúcialebo ním poverený pracovník alebo určená osobapovinný určiť spôsob vybaveniareklamácieihneď, v zložitýchprípadoch najneskôr do trochpracovnýchdní odo dňa uplatnenia reklamách, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. . Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.Márne uplynutietejtolehotysa považuje za podstatné porušeniezmluvy a kupujúci má právo od kúpnejzmluvyodstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatneniareklamáciesa považuje moment, kedydôjdeprejavvôlekupujúceho (uplatnenie práva z vadnéhoplnenia) predávajúcemu.
 3. Predávajúcipísomneinformuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 4. Právo z vadného plneniakupujúcemu nepatrí, akkupujúcipredprevzatím veci vedel, že vec má vadu, aleboakkupujúci vadu sám spôsobil.
 5. V prípade oprávnenejreklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môžekupujúci u predávajúcehouplatniťv lehote do jednéhomesiaca po uplynutí záručnej doby.
 6. Voľbuspôsobureklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má kupujúci.
 7. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007Z. z., o ochranespotrebiteľa v zneníneskorších predpisov.

 

VIII.

Doručovanie

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Kupujúci doručuje predávajúcemukorešpondenciu na emailovú adresuuvedenú v týchtoobchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemukorešpondenciuna emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účtealebo v objednávke.

 

IX.

Mimosúdneriešenie sporov

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.
 2. K mimosúdnemuriešeniuspotrebiteľských sporou z kúpnejzmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo @soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu preriešenie sporov on-line nachádzajúcusa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiťpririešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnejzmluvy.
 3. Európske spotrebiteľské centrumSlovenská republika, so sídlomMlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/je kontaktným miestompodľa NariadeniaEurópskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešeníspotrebiteľskýchsporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 4. Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojejpôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekciavykonáva vovymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov .

 

X.

Záverečné ustanovenia

 1. Všetkydojednaniamedzipredávajúcim a kupujúcimsaspravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Akvzťah založený kúpnouzmluvou obsahuje medzinárodnýprvok, strany sa dohodli, že vzťahsariadi právom Slovenskej republiky. Týmto niesú dotknuté práva spotrebiteľavyplývajúce z všeobecnezáväznýchprávnychpredpisov.
 2. Predávajúcinie je vovzťahukukupujúcemu viazanýžiadnymikódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.
 3. Všetky práva k webovým stránkampredávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináležípredávajúcemu. Je zakázanékopírovať, upravovaťaleboinakpoužívať webové stránky aleboich časť bez súhlasupredávajúceho.
 4. Predávajúcinenesiezodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledkuzásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmieprivyužívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohlimaťnegatívnyvplyv na jeho prevádzku a nesmievykonávaťžiadnučinnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnenezasahovať či neoprávneneužívať programové vybaveniealeboďalšie súčastitvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
 5. Kúpna zmluvavrátaneobchodných podmienok je archivovanápredávajúcim v elektronickej podobe a nie jeverejne prístupná.
 6. Znenieobchodných podmienokmôžepredávajúcimeniť či dopĺňať. Týmto ustanovením niesú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho zneniaobchodných podmienok.
 7. Prílohouobchodných podmienokje vzorový formulárpre odstúpenie od zmluvy.

 

 

 

Reklamačný poriadok

 

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Predávajúci je povinný kupujúcemu dodať tovar, odovzdať doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke práva k tovaru.
 2. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení ako určuje zmluva a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu vhodným spôsobom a odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.
 3. Kupujúci nadobudne vlastnícke práva k tovaru, len čo tento tovar zaplatí.
 4. Podstatné porušenie zmluvy zo strany predávajúceho predpokladá, že predávajúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo v tomto čase s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, bolo rozumné predvídať, že druhá strana nebude mať záujem na plnení predávajúceho pri takomto porušení zmluvy. Ak nie sú tieto kritériá podstatného porušenia zmluvy splnené, ide o nepodstatné porušenie. V pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy je nepodstatné.
 5. Škodou na veci sa rozumie strata, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie veci bez ohľadu na to, z akých príčin k nim došlo.

II. Nebezpečenstvo škody na tovare

 1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.
 2. Ak je predávajúci podľa zmluvy povinný odovzdať tovar dopravcovi v určitom mieste na prepravu tovaru kupujúcemu, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare jeho odovzdaním dopravcovi v tomto mieste.
 3. Ak kúpna zmluva zahŕňa povinnosť predávajúceho odoslať tovar, ale predávajúci nie je povinný odovzdať tovar dopravcovi v určitom mieste, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, keď sa tovar odovzdá prvému dopravcovi na prepravu do miesta určenia.
 4. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže ku škode na tovare došlo v dôsledku porušenia povinnosti predávajúceho. Tieto účinky nenastanú, ak kupujúci využil svoje právo požadovať dodanie náhradného tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť.

III. Vady tovaru

 1. Ak predávajúci poruší svoju povinnosť podľa čl. I. ods. 2 tohto reklamačného poriadku, má tovar vady. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru než určuje zmluva a vady v dokladoch potrebných na užívanie tovaru.
 2. Ak z prepravného dokladu, dokladu o odovzdaní tovaru alebo z vyhlásenia predávajúceho vyplýva, že dodáva tovar v menšom množstve alebo len časť tovaru, nevzťahujú sa na chýbajúci tovar ustanovenia o vadách tovaru.
 3. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzatvorila, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré mal mať podľa zmluvy.
 4. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Povinnosti predávajúceho vyplývajúce zo záruky za akosť tým nie sú dotknuté.
 5. Predávajúci zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po tejto dobe, ak je spôsobená porušením jeho povinností.

IV. Záruka za akosť

 1. Zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci písomne záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.
 2. Prevzatie záväzku za záruky vyplýva zo zmluvy alebo záručného listu. Dĺžka záručnej doby alebo doba trvanlivosti alebo použiteľnosti dodaného tovaru je vyznačená na jeho obale. Ak je v zmluve alebo záručnom liste predávajúceho uvedená odlišná záručná doba, platí táto doba.
 3. záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru, ak zo zmluvy alebo záručného listu nevyplýva niečo iné. Ak je predávajúci povinný odoslať tovar, plynie záručná doba odo dňa dôjdenia tovaru do miesta určenia.
 4. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci
 5. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s pomocou ktorých predávajúci plnil svoj záväzok.

V. Povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar podľa možností čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru.
 2. Ak je tovar predávajúcemu odosielaný môže sa prehliadka odložiť až do doby, keď je tovar dopravený do miesta určenia.
 3. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadil, aby sa prevzal v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

VI. Reklamácia vád

 1. Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu, po tom, čo:
  1. kupujúci vady zistil
  2. kupujúci pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť
 2. Ak si kupujúci túto svoju povinnosť nesplní v stanovených lehotách právo kupujúceho z vád tovaru sa nemôže priznať v súdnom konaní.

VII. Nároky z vád tovaru pri podstatnom porušení zmluvy.

 1. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom, môže kupujúci:
  1. požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru,
  2. požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
  3. požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
  4. odstúpiť od zmluvy.
 2. Voľba medzi týmito nárokmi z vád tovaru patrí kupujúcemu len, ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho. V opačnom prípade má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
 3. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady môže kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť.
 4. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

VIII. Nároky z vád pri nepodstatnom porušení zmluvy

 1. Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať.
  1. dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru
  2. zľavu z kúpnej ceny
 2. Ak kupujúci požaduje ostránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty na odstránenie vád uplatniť iné nároky z vád tovaru, okrem nároku na náhradu škody.
 3. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v tejto lehote môže kupujúci uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť, na čo však musí predávajúceho vopred upozorniť.
 4. Pokiaľ kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy podľa predchádzajúceho odseku, je predávajúci povinný dodať chýbajúci tovar. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru, zvoleným spôsobom odstránenia vád však nesmie spôsobiť kupujúcemu vynaloženie neprimeraných nákladov.
 5. Pri dodaní náhradného tovaru je predávajúci oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady kupujúci vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom mu ho dodal.
 6. Nárok na zľavu z kúpnej ceny zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal mať tovar bez vád a hodnotu, ktorú mal mať tovar dodaný s vadami, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie.

IX. Osobitné ustanovenia o účinkoch odstúpenia od zmluvy

 1. Kupujúci nemôže od zmluvy odstúpiť, ak vady včas neoznámil predávajúcemu.
 2. Účinky odstúpenia od zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, ak kupujúci nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho dostal. Toto však neplatí, ak:
  1. nemožnosť vrátenia tovaru v stave tam uvedenom nie je spôsobené konaním alebo opomenutím kupujúceho, alebo
  2. k zmene stavu tovaru došlo v dôsledku prehliadky riadne vykonanej za účelom zistenia vád tovaru.
  3. pred objavením vád kupujúci tovar alebo jeho časť predal, alebo tovar úplne alebo sčasti spotreboval alebo ho pozmenil pri jeho obvyklom použití.
 3. V prípade uvedenom v ods. 2 bod c) je kupujúci povinný vrátiť nepredaný alebo nespotrebovaný tovar alebo pozmenený tovar a poskytnúť predávajúcemu háhradu do výšky, v ktorej mal z uvedeného použitia prospech.

 

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 30.6.2019 

 

 Logo v6

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií tu.